Biệt thự Hòn Thơm nằm ngay hệ thống điểm vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley định hướng. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc không ở đâu có được. Không chỉ “mang điểm nhấn vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn rất đáng là điểm dừng chân hoàn hảo để trải nghiệm hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem là minh chứng cho sự sáng tạo, sức nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp mang đến cơ hội đầu tư an toàn và cơ hội sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư trong nước. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:05:40 (148d)